Parish council

South Hams - Harford Parish Meeting

Membership

Clerk

John Pope

Broomhill House
Harford
Ivybridge
PL21 0JG

Home Phone: 01752 698345

Email:  harfordparishclerk@gmail.com