Contact details

South Hams - Harford Parish Meeting

John Pope (Clerk)

Broomhill House
Harford
Ivybridge
PL21 0JG

01752 698345

harfordparishclerk@gmail.com