Parish council

South Hams - Dittisham Parish Council

Membership

Clerk

Annette Thom

Free Spirit
Higher Street
Dittisham
Dartmouth
TQ6 0HT

Home Phone: 01803 722417

Email:  parishclerk@dittishamparish.co.uk