Contact details

West Devon - Okehampton Town

Emma James (Clerk)

Town Hall
Fore Street
Okehampton
EX20 1AA

01837 53179

townclerk@okehampton.gov.uk